Ułatwienia dostępu

Wolności 57, 58-260 Bielawa
+48 74 645 64 01
 
Slide
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

Naszą misją jest prowadzenie działań zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Bielawa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.Celem Spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów ze szczególnym ukierunkowaniem na:

 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wspieranie istniejących, zagrożonych miejsc pracy,
 • doradztwo ułatwiające przedsiębiorcom podejmowanie
  decyzji inwestycyjnych lub dotyczących obrotu gospodarczego,
 • tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji,
 • wzmocnienie potencjału gospodarki Gminy Bielawa,
 • ułatwianie dostępu przedsiębiorcom z sektora MŚP do tanich źródeł
  finansowania inwestycji i rozwoju: kredytów, pożyczek oraz poręczeń,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych.
Celem Spółki w zakresie sieci ciepłowniczej, w szczególności jest:

 • zaspakajanie potrzeb mieszkańców związanych
  z ogrzewaniem i ciepłą wodą,
 • doradztwo i wdrażanie projektów w zakresie poszanowania energii
  oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do poszanowania energii,
  wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • promowanie w energetyce rozwiązań ekologicznych,
  przyjaznych środowisku naturalnemu.
 • inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do produkcji energii elektrycznej
  w skojarzeniu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej sieciami własnymi lub dzierżawionymi.
Promocja Gminy poprzez wykorzystanie jej potencjału turystyczno-kulturalno-gospodarczego, w szczególności: wydawanie publikacji, informatorów i innych materiałów reklamowych.

Dodatkowo Spółka
jest członkiem Dzierżoniowskiego Klastra Energi, Klastra Edukacji w Bielawie oraz Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

Spółka ma zawarte porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – organem prowadzącym Zasadniczą Szkołę Zawodową CRRiMP


Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółki


Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Daniel Dubas
 2. Członek Rady Nadzorczej – Anna Bialikiewicz-Stoch
 3. Członek Rady Nadzorczej – Piotr Jelonek


Zarząd Spółki jest jednoosobowy:
Prezes Spółki – Jolanta Maciątek